Việc bổ nhiệm này này nhằm thúc đẩy chiến lược toàn cầu của công ty để xây dựng những mạng lưới mở rộng củng cố cho mối liên kết với Châu Âu và trong khu vực Châu Á. Ý tưởng này nhằm thực hiện chiến lược để đạt được tăng trưởng doanh thu từ 10 - 15% trong năm 2007 của TNT toàn cầu.

Phạm Thanh Hoa

Bình luận