Tên ngành

Mã  ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG

3.400

Cơ sở ở phía Bắc

2.500

*Các ngành đào tạo ĐH:                

  

2.400

Kinh tế

52310101

A,A1,D1,2,3,4,6

Kinh tế quốc tế

52310106

A, A1,D1

Kinh doanh quốc tế

52340120

A, A1,D1

Quản trị Kinh doanh

52340101

A, A1,D1,6

Tài chính – Ngân hàng

52340201

A, A1,D1,6

Ngôn ngữ Anh

52220201

D1

Ngôn ngữ Pháp

52220203

D3

Ngôn ngữ Trung

52220204

D1,4

Ngôn ngữ Nhật

52220209

D1,6

Luật

52380101

A, A1,D1

* Các ngành đào tạo CĐ:           

100

Quản trị kinh doanh

51340101

A, A1,D1,2,3,4,6

Cơ sở phía Nam:

900

*Các ngành đào tạo ĐH:           

Kinh tế

52310101

A, A1,D1,6

Quản trị kinh doanh

52340101

A, A1,D1,6

Tài chính – Ngân hàng

52340201

A, A1,D1,6

 

Bình luận