Theo đó, một thủ tục mới ban hành là: thủ tục cấp giấy phép quy hoạch.

Chín thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch; thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500; thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500; thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500; thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.

N.Tập 

>> Thủ tục hành chính vẫn còn gây phiền hà người dân
>> Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính
>> Giảm thủ tục hành chính cho nhà đầu tư nước ngoài
>> Cà Mau: Xử lý nghiêm cán bộ tự đặt thêm thủ tục hành chính
>> Tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Bình luận