Ngày 12.4, Chính phủ ban hành Nghị định 31 quy định mức lương tối thiểu chung. Theo đó, từ ngày 1.5 tới thực hiện tăng lương tối thiểu chung từ 830.000 đồng/tháng hiện nay lên 1.050.000 đồng/tháng.

Mức lương này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; người thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, gồm: cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo luật Doanh nghiệp.
 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.6.2012. Các quy định nêu tại nghị định được tính hưởng từ ngày 1.5.2012.

 Bảo Cầm

Bình luận