Chính phủ mới ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP đã sửa đổi tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể, bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí: có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
Như vậy, chỉ viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15.9.2017.

Quốc Minh

Bình luận