Ngày 17.3, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 01-CT/TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XI. Trên cơ sở nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đảng đoàn đoàn thể chính trị - xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư, các cấp, các ngành chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị và tạo ra phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra. Trong xây dựng chương trình hành động, cần chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, có lộ trình hợp lý giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Chính trị yêu cầu phải tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Các văn kiện Đại hội XI cần tập trung học tập, quán triệt là: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Cần tổ chức thảo luận, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi
văn kiện.

Kết hợp học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI với phổ biến, quán triệt Nghị quyết đại hội và thảo luận chương trình hành động của Đảng bộ mình. Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; tăng cường phê bình và tự phê bình, phê phán các biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ Đảng.

Về phương pháp tổ chức học tập, phổ biến, cần tùy đối tượng mà có hình thức phù hợp. Cán bộ chủ chốt các cấp cần nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế sau khi học tập. Cán bộ, đảng viên cơ sở cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách thiết thực, gắn với thực tiễn địa phương, cơ sở để người học nắm vững các luận điểm cơ bản và có khả năng vận dụng vào thực tiễn đời sống, công tác. Có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tổ chức biên soạn các loại tài liệu học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện Đại hội XI phù hợp với từng đối tượng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy và lựa chọn các báo cáo viên có quan điểm chính trị vững vàng để phổ biến, quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội. Đội ngũ báo cáo viên cần được nghiên cứu, học tập và quán triệt trước.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI cần tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, không làm lướt. Làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tổ chức học tập, quán triệt, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI ở các cấp phải được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự đồng thuận trong xã hội.

Bộ Chính trị giao cho Ban Tuyên giáo T.Ư  tổ chức việc biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ học tập, quán triệt, phổ biến các văn kiện Đại hội XI, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới. Ban hành Hướng dẫn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện của Đại hội XI theo tinh thần đổi mới, khẩn trương, thiết thực và hiệu quả. Chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lớp học tập, quán triệt nội dung các văn kiện Đại hội XI cho các đối tượng để triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến nội dung các văn kiện Đại hội XI trong toàn xã hội: đại diện thường trực cấp ủy, lãnh đạo các ban tuyên giáo, báo cáo viên nòng cốt của các tỉnh ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc T.Ư; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu; đội ngũ giảng viên lý luận chính trị các học viện, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Thành lập Tổ Báo cáo viên T.Ư hỗ trợ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư báo cáo về nội dung của các văn kiện cho cán bộ chủ chốt của các đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc T.Ư. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và các hoạt động thông tin đối ngoại về các nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thuộc T.Ư căn cứ vào nội dung các văn kiện và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, chủ động xây dựng kế hoạch học tập. Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt nội dung các văn kiện Đại hội XI, xây dựng chương trình hành động của đảng bộ. Quân ủy T.Ư, Đảng ủy Công an T.Ư phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho các đảng bộ trực thuộc, xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của lực lượng vũ trang, của đảng bộ.

Đảng đoàn Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đảng đoàn đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức học tập, phổ biến các văn kiện Đại hội XI đến các hội viên, đoàn viên bằng hình thức phù hợp như mở các lớp học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI cho các chức sắc, tôn giáo, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng.

M.Hà - Chinhphu.vn

Bình luận