Chỉ khi nào chúng ta chủ động thông tin thì khi đó, thông tin trên mặt báo và trên mạng xã hội mới lành mạnh lên.