65 - 70% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng

0 Thanh Niên

Đây là một trong những mục tiêu được nêu trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề cập tại Quyết định 1097 vừa mới ban hành.

Ngoài ra, còn một số mục tiêu khác như: Phát triển chính phủ số với cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của NHNN đáp ứng yêu cầu trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%...

Để đạt mục tiêu, Kế hoạch đưa ra 8 giải pháp như hoàn thiện thể chế (xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng…), phát triển chính phủ số, thanh toán số, phát triển và sử dụng nền tảng số (xây dựng và ban hành kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây), phát triển dữ liệu số…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm