Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trong trường hợp khách hàng vay mua, thuê nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở, sử dụng vốn vay sai mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng thì số dư nợ sai mục đích đó được chuyển sang quá hạn.
Đến kỳ hạn trả nợ gốc trong thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng, nếu người vay không trả được đúng hạn số nợ gốc phải trả của kỳ hạn đó và không được NHCSXH nơi cho vay chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, thì NHCSXH nơi cho vay chuyển số nợ đó sang quá hạn.
Ngoài ra, đến thời điểm cuối cùng của thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, nếu người vay không trả hết số nợ gốc và không được NHCSXH nơi cho vay chấp thuận gia hạn nợ, thì NHCSXH nơi cho vay chuyển số dư nợ đó sang quá hạn.

Nguồn: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Bình luận