chăm trâu

Anh hùng Hồ Giáo - Bên ngoài trang sách

Anh hùng Hồ Giáo - Bên ngoài trang sách

Cho đến nay, ở Việt Nam chưa có ai trong đời mà hai lần nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho mỗi một việc là nuôi trâu như Hồ Giáo. Người anh hùng nuôi trâu ấy đã từng đi vào trang sách của các nhà văn với tất cả những lung linh ám ảnh.

Top