chấn chỉnh lạm thu

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Chỉ trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phải 2 lần ra công văn chỉ đạo chấn chỉnh tình hình lạm thu trong các cơ sở giáo dục .

Top