Chuyên ngành mới: Chính sách Công

Chuyên ngành mới: Chính sách Công

0
Nếu bạn được thôi thúc bởi ước muốn cải thiện chính sách của chính phủ để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và nâng cao đời sống cho người dân Việt Nam thì Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (Trường Fulbright hay FETP) chính là nơi bạn cần.