Dân Tây

Dân Tây sang Việt Nam cày ruộng

Dân Tây sang Việt Nam cày ruộng

Một gia đình người Anh gồm 5 người đã đến Hội An du lịch và đã tham gia đi cày ruộng cũng như làm các công đoạn từ cày, bừa, cấy, gặt, tuốt lúa… để hiểu hơn về đời sống người nông dân Việt Nam.

Top