Đặng Mai

Nghĩ về quốc thể

Những người được xem là làm mất thể diện quốc gia ở đâu cũng có. Nhưng quốc thể sẽ được bảo vệ chính từ những việc rất nhỏ, từ những người dân bình thường, và những điều đó diễn ra hằng ngày như một việc hiển nhiên, không có gì to tát.

Top