Đặng Minh Châu

Cô gái Huế diễn thuyết trước Nhà hát Lớn Hà Nội chiều 17.8.1945

Cô gái Huế diễn thuyết trước Nhà hát Lớn Hà Nội chiều 17.8.1945

Trong ký ức của GS Lê Thi lúc sinh thời, một thế hệ phụ nữ Hà Nội mới đã làm đại diện cho cả dân tộc hồi sinh. Một đại diện phụ nữ thường được nhắc đến là bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng - cô gái Huế đã diễn thuyết, đọc lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội chiều 17.8.1945.

Top