Không chỉ định thầu dự án đường bộ cao tốc bắc - nam
Ngày 11.5, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự án đường bộ cao tốc bắc - nam.
Kết luận nêu rõ đây là dự án quan trọng quốc gia, vì vậy cần phải thực hiện trình Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư và các cơ chế, chính sách trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua chủ trương theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công.
Về cơ chế, chính sách đầu tư, lãnh đạo Chính phủ cho rằng các cơ chế, chính sách đặc thù là cần thiết để thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Tuy nhiên, cần đảm bảo các nguyên tắc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, không thực hiện chỉ định thầu; các bộ, ngành có cơ chế giám sát chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ; có người chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng; chống thất thoát, lãng phí và lợi ích nhóm... 

Chí Hiếu

Bình luận