eocene

Manh mối về khí hậu thời đầu kỷ Eocene

Manh mối về khí hậu thời đầu kỷ Eocene

0
(TNO) Cuộc săn kim cương ở vùng viễn bắc Canada đã cho kết quả đầy ngạc nhiên: một súc gỗ tùng bách nằm trong đá núi lửa suốt hơn 50 triệu năm.