Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1818 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1818 mức độ Khó

03:48 05/12/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1818 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 7.12.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1790 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1790 mức độ Khó

00:30 07/11/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1790 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 9.11.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1776 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1776 mức độ Khó

18:27 23/10/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1776 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 26.10.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1748 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1748 mức độ Khó

18:24 25/09/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1748 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 28.9.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1734 mức độ Rất Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1734 mức độ Rất Khó

17:16 11/09/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1734 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 14.9.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1727 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1727 mức độ Khó

19:42 04/09/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1727 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 7.9.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1720 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1720 mức độ Khó

17:14 28/08/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1720 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 31.8.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1711 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1711 mức độ Khó

23:20 19/08/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1711 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 22.8.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1671 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1671 mức độ Khó

21:57 10/07/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1671 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 12.7.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1664 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1664 mức độ Khó

17:19 03/07/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1664 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 5.7.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1657 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1657 mức độ Khó

20:45 26/06/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1657 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 29.6.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1650 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1650 mức độ Khó

00:16 20/06/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1650 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 22.6.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1643 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1643 mức độ Khó

22:13 12/06/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1643 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 15.6.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1636 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1636 mức độ Khó

00:11 06/06/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1636 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 8.6.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1608 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1608 mức độ Khó

17:31 08/05/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1608 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 11.5.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1601 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 1601 mức độ Khó

22:54 01/05/2011 0

Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 674 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 1601 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 4.5.2011. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.