Ứng xử với người khuyết tật

Ứng xử với người khuyết tật

09:00 23/02/2010 0

(TNTT>) Khi người khuyết tật cố gắng tự lo cho mình, cố gắng sống như người bình thường, cố gắng hòa nhập với cộng đồng thì sự phân biệt đối xử là nguyên nhân cản trở họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.