LMHT: Tik từ giã sự nghiệp thi đấu, chuyển sang cày thuê