Hearthstone: Chương 3 của Tombs of Terror đã ra mắt