Trưởng ban tổ chức VCSA: 'Án phạt 2 trận là rất nhẹ'