Tra cứu điểm thi Lớp 10 2021

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

KẾT QUẢ TRA CỨU

STT Khu vực Họ tên Số báo danh Ngày sinh Giới tính Môn thi Tổng điểm
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12