Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh

14:00 24/11/2021 0

Dự thảo chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn bền vững xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh ở các cấp.