kiến trúc La Mã cổ điển

Giải mã sức hút của kiến trúc La Mã cổ điển tại Việt Nam

Giải mã sức hút của kiến trúc La Mã cổ điển tại Việt Nam

Là cội rễ ảnh hưởng sâu rộng đến các trường phái kiến trúc sau này như Pháp, Ý, Tây Ban Nha..., các giá trị tinh hoa kiến trúc Hy Lạp, La Mã luôn trường tồn theo thời gian.

Top