UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trong báo cáo về giám sát tổng thể đầu tư gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính, địa phương xác nhận tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản đã tăng vọt thêm đến 295 tỉ đồng chỉ trong mấy tháng cuối năm 2013.

Cụ thể, hồi cuối tháng 6.2013, số nợ đọng này ở mức 905 tỉ đồng, đến thời điểm báo cáo (tháng 2.2014) đã tăng lên 1.200 tỉ đồng. Dù tình hình nợ đọng hiện đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn chưa có các giải pháp cụ thể, số liệu tổng hợp chưa chính xác, số lượng công trình mới và chủ trương đầu tư còn nhiều. Trong đó, nợ đọng lớn và có chiều hướng tăng lên chủ yếu do quy mô đầu tư chưa phù hợp với nhu cầu, vượt khả năng cân đối của nguồn vốn, tiến độ thi công kéo dài...

Được biết, tỉnh Quảng Nam đã chủ động cắt giảm quy mô, dừng, giãn tiến độ các công trình không hiệu quả, vượt quá nhu cầu sử dụng và khả năng cân đối vốn như: đường cứu nạn cứu hộ ở H.Thăng Bình và TP.Tam Kỳ; đường Zuôih - Lăng, đường Trà My - Phước Thành, đường ĐT607, đường cứu nạn cứu hộ H.Nông Sơn.

H.X.H

Bình luận