Lý Hải Châu

Lý Hải Châu, người xóa nạn 'phá rừng' trong văn học

Lý Hải Châu, người xóa nạn 'phá rừng' trong văn học

Nhiều nhà tư tưởng, lý luận ra tay đốn chặt “những cây đại thụ” văn học trước Cách mạng Tháng 8. Nhờ ông Lý Hải Châu, nhiều tác phẩm đã được cứu bằng cách in lại như vậy.

Top