nâng xếp hạng tín nhiệm

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của Sacombank

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của Sacombank

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s vừa nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn của Sacombank từ Caa1 lên B3 với triển vọng ổn định, đồng thời nâng bậc đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) và BCA điều chỉnh lên Caa1 từ Caa2.

Top