nga trien khai tau pha bang hat nhan den bac cuc

l>