Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

TMP hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2022 trước một quý

TMP hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2022 trước một quý

Đến hết quý 3/2022, Nhà máy Thủy điện Thác Mơ sản xuất được 662,7 triệu kWh, đạt 101,1% kế hoạch sản lượng điện năm 2022.

Top