/// Ảnh minh họa: Đ.N.T

Học sinh giỏi tăng đột biến ?

5
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố tại TP.HCM năm 2021 chỉ tổ chức cho các lớp cuối cấp (lớp 9 và 12). Nhìn vào bảng thành tích có thể thấy tăng đột biến so với các năm trước.