Sơn nữ Ba Na

Chàng trai Tây và nàng sơn nữ Ba Na

Chàng trai Tây và nàng sơn nữ Ba Na

Chàng trai Bỉ Jon Nathan trong một lần đến Tây nguyên du lịch, gặp và yêu cô sơn nữ Ba Na tên Y Hem.

Top