lễ giải oan gia trái chủ
Vong và... tiền

Vong và... tiền

1
Kịch bản “thỉnh giải oan gia trái chủ”, nói cách khác là “vong và…tiền” ở chùa Ba Vàng càng trái chiều, thực dụng, phi giáo lý một cách đáng tiếc.