Kinh hãi đàn sâu khổng lồ tấn công hàng cây xanh
Vựa phế liệu cháy dữ dội, cháy luôn 6 ki ốt