Ông trùm bốc bát họ với sở thích... vả vào mặt phụ nữ túng thiếu