Thắng lợi ngoại giao cho Syria: UAE mở lại đại sứ quán