Gùi hàng quốc cấm xuyên biên giới chỉ vì hơn 2 triệu đồng