Tình yêu thành phố từ lá thư trên tờ lịch cũ của cụ già tuổi 85