Đạo diễn nói gì khi Việt hóa phim kinh điển “Thánh bịp vô danh“?