Bạn làm gì khi chỉ có thể đổ lỗi cho... cuộc sống mà?