Dương Hoàng Yến: “Tôi ước 5 năm trước mình khôn như thế này“