Bấp bênh cuộc sống trong những căn nhà tạm ven sông Sài Gòn
9 lần bị tạt sơn và mắm tôm vào nhà trong 5 tháng