Mạc Can: 'Tôi viết văn, mong mọi người sống tử tế với nhau'