Thiếu thợ, không dễ xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris trong 5 năm
Tỉ phú góp 100 triệu euro xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris giàu ra sao?