Án mạng sau chầu nhậu trên tàu, 2 ngư phủ bị đâm chết