“Bưởi tặc” hoành hành, nông dân mang chó ra vườn ngủ canh trộm