Vios, Fortuner, Innova “thương tích” nặng trên cầu Rạch Miễu