Cái kết cho thợ đá nghiện ngập kiêm cho vay nặng lãi
Khen thưởng thợ đá đục mảng bê tông trên mặt đường