Trộm cạy cửa, vét sạch tiệm internet trong đêm
Hy hữu: Đưa xe ben đổ đất đá bít kín tiệm internet