Bình Dương: Miễn phí 1.400 phương tiện qua BOT Vĩnh Phú